Karina Dłutowska

 
Wykształcenie

Jestem studentką na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Obecnie kończę czwarty rok studiów o specjalności klinicznej.  Ukończyłam również Szkołę Języków Obcych „Lektor” we Wrocławiu. Swoje kwalifikacje podnoszę poprzez regularne szkolenia w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, oraz biorę aktywny udział w konferencjach naukowych. Najnowsze szkolenia, które odbyłam:
– „Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia-samobójstwa”
– „Osoby z rozpoznaniem Autyzmu i Zespołu Aspergera – funkcjonowanie społeczne i seksualne”.
Rozpoczęłam obecnie kurs Certyfikacyjny nadający uprawnienia do pracy Edukatora seksualnego.

Doświadczenie zawodowe

Od kilku lat pracuję jako wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie (rodzaj świetlicy środowiskowej). Pracowałam również z dziećmi z Zespołem Downa. W ramach wolontariatu pracowałam w szkole specjalnej, w przedszkolu oraz w Hospicjum w Będkowie. Pozwoliło mi to na dobre poznanie wielu różnych środowisk, często trudnych.

Dlaczego lubię swoją pracę?

Moja praca daje mi wiele radości i pozwala na satysfakcję z pomocy drugiemu człowiekowi. Przebywanie wśród dzieci i młodzieży pozwala mi na lepsze poznawanie ich świata, a co za tym idzie – jestem w stanie umiejętniej wspomagać ich w rozwoju, uczyć radzenia sobie z problemami, trudnymi sytuacjami i przygotowywać na dalsze wyzwania, które przyniesie im życie.

Jak wygląda wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w naszej szkole?

Według założenia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Dzięki warunkom zapewnionym w naszej szkole rzeczywiście możemy skupić się na zindywidualizowanym podejściu do ucznia, zarówno w rozpoznawaniu jego potrzeb psycho-fizycznych, jak również w doborze odpowiednich form i metod wsparcia oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w celu:
– wspierania jego potencjału rozwojowego,
– stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

W związku z powyższym nasza pomoc psychologiczno- pedagogiczna przybiera formy:

¬ indywidualnych zajęć,
¬ rozmów wspierających,
¬ mediacji,
¬ warsztatów i zajęć grupowych,
¬ konsultacji psychologiczno- pedagogicznych dla rodziców i opiekunów uczniów.

W swojej pracy w szkole podejmuje szeroko zakrojone działania o charakterze profilaktycznym, w celu zminimalizowania bądź całkowitego wyeliminowania przejawów dysfunkcyjnych wśród dzieci, oraz w celu lepszej adaptacji uczniów do środowiska. Przeprowadzam warsztaty edukacyjne na podstawie obecnych potrzeb środowiska i otoczenia. Pomagam uczniom w radzeniu sobie z trudnymi z emocjami, radzeniu sobie ze stresem, w zaburzeniach zachowania oraz w rozwiązywaniu konfliktów i mediacjach. Udzielam wsparcia dla dzieci z trudnościami poprzez indywidualne spotkania, otaczam opieką psychologiczną rodziców oraz doradzam im w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.

Inne zainteresowania

Poza pracą z dziećmi, moimi pasjami w życiu są behawiorystyka zwierząt i jazda konna. Jeździectwo kształtuje mój charakter, uczy pokory, empatii, słuchania tego drugiego. Ten sport angażuje wszystkie zmysły człowieka i przez to bardzo uwrażliwia na otoczenie. Jest to moja forma spędzania wolnego czasu, w której zakochałam się bez reszty.